Yritykset
Vastuullisuus euroiksi

Resurssiviisaus ja kiertotalous avaavat uusia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia monille suomalaisyrityksille. Me tuemme yrityksiä tässä muutoksessa.

Tuotamme ja jaamme tietoa, joka opastaa liiketoiminnan kehittämisessä vastuullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Autamme tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisessä, teollisten symbioosien löytämisessä ja tuotelähtöisessä ympäristöjohtamisessa. Koulutamme, neuvomme ja verkotamme eri alojen osaajia, jotta käytännön energia- materiaalitehokkuustyö yrityksissä saa tuulta siipiensä alle.

Suomalaisyritykset ovat investoineet yli miljardi euroa energiankäytön tehostamiseen vuosina 2008–2015.

Kehitämme katselmusmalleja, koulutamme katselmoijia, seuraamme tehtyjen selvitysten laatua ja saavutettuja tuloksia. Vuonna 2016 teimme selvitystyön muovi- ja kumiteollisuuden mahdollisuuksista kehittää liiketoiminnan kannattavuutta tehostamalla raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä. Arviomme mukaan toimialan materiaalikustannuksia on mahdollista vähentää yhteensä jopa 55 miljoonalla eurolla vuosittain. Toteutettujen materiaalikatselmusten valossa, yksittäisen muoviteollisuusyrityksen kustannussäästömahdollisuudet nousevat lähemmäs puolta miljoonaa euroa vuosittain. Materiaalikatselmuksissa havaittu keskimääräinen säästömahdollisuus eri aloilla on 3─5 prosenttia.

Tieto jalostuu yhteishankkeissa

Uskomme yhteistyön ja tiedon jakamisen voimaan. Sen vuoksi toteutamme yritysten kanssa yhteishankkeita, joissa etsitään käytännön ratkaisuja yritysten energiatehokkuustyössä kohtaamiin haasteisiin, sukelletaan tuotantoprosessiin ja etsitään uusia tehostamiskohteita. Hankkeemme kokoavat vaihtuvien teemojen ympärille eri alojen ammattilaisia, jotka tuovat vuosien varrella kertyneen asiantuntemuksensa ja tietotaitonsa yhteiseen pöytään. Lopputuloksena jalostuu tietoa, joka palvelee yrityksiä ympäri Suomen.

Viime vuonna käynnistimme vesihuoltolaitosten sekä teollisuuden ilmanvaihdon energiatehokkuuteen tähtäävät yhteishankkeet. Vuonna 2016 päättyi myös teollisuuden lämmönsiirron ja teknisen eristämisen energiatehokkuutta tarkastelleet hankkeet. Energiapihiin valaistukseen keskittyneessä VALTTI-projektissa valmistui puolueettomaan tietoon perustuva tietopankki sisä-, ulko- tai katuvalaistushankintoja suunnitteleville sekä sähköinen työkalu elinkaarikustannusten vertailuun.

Pk-yritykset toteuttavat noin 54 % energiakatselmuksissa havaituista toimista.

Älyä energiatehokkuustyöhön

Toiminnan valjastaminen systemaattisempaan menettelyyn puskee tänä päivänä yhä useampaa suomalaisyritystä parempiin tuloksiin. Energiatehokkuussopimus, energiatehokkuuden johtamisjärjestelmät ETJ ja Motivan vuonna 2016 lanseeraama ETJ+ tuovat jämäkkää tavoitteellisuutta energiatehokkuustyöhön.

Digitalisaation edetessä myös hyödynnettävän energiatehokkuustiedon määrä lisääntyy. Tiedon yhdistely ja analysointi auttavat näkemään prosessien toimintaa pintaa syvemmälle. Se avaa yrityksille uuden perspektiivin toiminnan energiatehokkuuden kehittämiseen.

Kohti materiaalitehokkuuden vapaaehtoisia sitoumuksia

Jatkoimme elinkeinoelämän ja ministeriöiden kanssa materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten valmistelua ja toimeenpanoa vuonna 2016. Aihe on kerännyt yrityksiltä laajaa kiinnostusta. Materiaalien tehokkaaseen käyttöön valtakunnan tasolla tähtäävä sitoumus on yksi keskeinen työkalu, jonka avulla Suomi muutetaan kiertotalousyhteiskunnaksi. Toimeenpano jatkuu yhteisesti laaditun, kesällä 2016 julkaistun tiekartan mukaisesti.

Olemme omassa yhteiskuntasitoumuksessamme sitoutuneet Suomen resurssiviisaan talouden vauhdittamiseen luomalla elinkeinoelämän ja valtion vapaaehtoisia sitoumuksia materiaalitehokkuuteen.

Elintarviketeollisuuden materiaaliviisas tulevaisuus

Toteutimme vuorovaikutteisessa prosessissa vuoden aikana materiaalitehokkuuden tiekartan Elintarviketeollisuudelle. Siihen sisältyvä toimenpideohjelma auttaa suuntaamaan toimialan yritysten yhteisiä ponnistuksia materiaalitehokkuuden kehittämiseksi ja siihen liittyvän tietopohjan vahvistamiseksi.

Myymälöiden hävikkiin kiinni ruohonjuuritasolla

Vuoden 2016 aikana Motiva ja kaupan ala kokeilivat lean-ajatteluun perustuvaa metodia ja työkaluja hävikin vähentämiseen päivittäistavarakaupoissa. Mukana oli kolmetoista myymälää yhdeksästä eri kauppaketjusta. Hankkeessa tunnistettiin keskeisiä syitä hävikkiin ja käyttöön koottiin myymälöiden käyttöön arviointitaulukko, joka auttaa hävikinhallinnassa. Hanke sai rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä.

Painopistealueet 2017

Vuonna 2017 jatkamme energia- ja materiaalitehokkuuden juurruttamista osaksi suomalaisyritysten arkea osoittamalla käytännön keinoja resurssiviisaampaan toimintaan. Ohjaamme yrityksiä mukaan uusiin energiatehokkuussopimuksiin sekä tavoitteelliseen energiatehokkuustyöhön. Kannustamme erityisesti pk-yrityksiä energia- ja materiaalikatselmusten hyödyntämiseen ja niissä löydettyjen toimien toteuttamiseen. Jatkamme materiaalitehokkuuden sitoumuksen eteenpäin viemistä käynnistäen pilot-kokeiluja eri aloilla. Toimimme yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa vauhdittaaksemme uuden teknologian käyttöönottoa yrityksissä. Vuonna 2017 keskitymme erityisesti energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin ja aurinkosähköjärjestelmiin. Kokoamme myös tietoa teollisuuden sähkökäytöistä ja kiinteistöjen ilmanvaihdon energiatehokkuudesta helpottamaan käytännön energiatehokkuustyötä tehtaissa.