Julkinen sektori
Säästöjä julkisilla hankinnoilla

Budjettileikkaukset ja maakunnallisen sote-ratkaisun suunnitelmat muuttavat monen toimijan mahdollisuuksia ja resursseja parantaa omaa ja oman alueensa resurssitehokkuutta. Tuloksia on kuitenkin saatu aikaan: kuntien energiatehokkuussopimuksiin ja -energiaohjelmaan liittyneet kunnat säästävät vuosittain yhteensä 354 GWh energiaa ja yli 24 miljoonaa euroa selvää rahaa. Työ jatkuu panostamalla energiatehokkuuteen ja kestäviin hankintoihin sekä ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa ja resurssiviisaita toimintatapoja.

Me teemme työtä kokoamalla ja tuottamalla tietoa julkisiin hankintoihin, uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja energiatehokkuussopimusten toimeenpanoon sekä aktivoimme resurssitehokasta toimintaa kunnissa mm. FISU-verkoston kautta. Järjestämme kuntien energiatehokkuussopimuksiin sitoutuneille kunnille ja kaupungeille vuosittaisen tapaamisen, jossa kerrotaan hyvistä tuloksista, jaetaan tietoa ja kokemuksia toteutetuista hankkeista sekä kehitetään toimintatapoja, jotta työ kunnissa jatkuu tuloksellisena vuodesta toiseen.Asiantuntijat kiertueella kunnissa

Järjestimme vuoden 2016 aikana eri puolilla Suomea ajankohtaistilaisuuksia, joissa kerroimme kuntien energiatehokkuussopimusjärjestelmästä, uusiutuvan energian mahdollisuuksista ja energiatehokkuuden edistämisestä julkisilla hankinnoilla. Kokkolassa, Seinäjoella, Pornaisissa ja Kaarinassa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui viranhaltijoita noin paristakymmenestä kunnasta sekä useita kymmeniä asiantuntijoita muista organisaatioista, kuten energiayhtiöistä, koulutusorganisaatioista, seurakunnista sekä valtion virastoista. Kuntakiertue jatkuu vuonna 2017.

Aktiivista vaikuttamista

Motivan hankintapalvelu pyrkii vaikuttamaan siihen, että ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia huomioitaisiin julkisissa hankinnoissa. Viime vuonna Suomessa valmisteltiin uutta hankintalakia. Uuden hankintalain valmistelussa olimme kuultavana siitä, miten lainsäädäntö edistää ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioonottamista.

Vastuullinen ruoka ja elintarvikehankinnat puhuttivat. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kestävistä elintarvikehankinnoista. Sen toimeenpanemiseksi lähdimme laatimaan yhteistyössä tuottajien, hankkijoiden ja alan tutkijoiden sekä järjestöjen kanssa vastuullisten elintarvikehankintojen hankintaohjetta, joka valmistuu ja jalkautetaan käytäntöön vuonna 2017. Myös EU:ssa oli valmisteilla uudet hankintakriteerit vastuullisille elintarvikehankinnoille. Kokosimme ja välitimme suomalaisten toimijoiden kannanottoja kriteereihin ja keräsimme esimerkkejä innovatiivisista ruokapalveluhankinnoista Suomessa.Koulutusta hankkijoille

Koulutimme kuntia energiatehokkuuden huomioimiseksi hankinnoissa. Keräsimme ympäri Suomea esimerkkejä erilaista hyvistä hankintakäytännöistä, esimerkiksi elinkaarikustannusten huomioonottamisesta, mikä takaa kokonaiskustannuksiltaan edullisimmat ja energiatehokkaimmat valinnat.

Työllisyyden lisääminen on tärkeä vastuullisuustavoite. Koulutimme kaupunkeja työllistämisehdon soveltamisessa hankinnoissa ja laadimme aiheesta itseopiskelumateriaalin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Energiansäästöviikolla pidettiin webinaari uusiutuvalla tuotetun sähkön hankinnasta. Tekemämme kyselyn mukaan sähkön alkuperätakuu ei ole kuntahankinnoista vastaaville tuttu, ja vain kolmanneksella kyselyyn vastanneista on uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön sopimus.Pohjoismaista yhteistyötä unohtamatta

Hyvillä hankintaesimerkeillä on suuri voima innostaa muita kokeilemaan vastaavia käytäntöjä. Vuonna 2015 perustimme pohjoismaisen hankkijoiden verkoston, jossa laadittiin Pohjoismaisten pääkaupunkien yhteinen tiekartta siitä, miten hankinnoilla voidaan edistää vihreää kasvua. Tunnistimme tiettyjä hankintoja, joissa olisi tarpeen tiivistää kaupunkien välistä yhteistyötä, ja tällä tavalla kasvattaa uusien innovatiivisten ratkaisujen markkinoita.Resurssiviisaat kunnat edelläkävijöinä

FISU (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Me toimimme verkoston palvelukeskuksena yhdessä Suomen Ympäristökeskus SYKEn kanssa ja järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tuemme asiantuntijoina verkostossa mukana olevien kuntien työtä resurssiviisaiden ratkaisujen tekemisessä.

Fisu-verkostoon kuuluu tällä hetkellä kahdeksan kuntaa: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Resurssiviisauden tiekartat on laadittu viidessä kunnassa; muilla työ on käynnissä.

Eri paikkakunnilla toteutetut FISU-kuntien verkostoitumistilaisuudet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi kohtaamispaikoiksi, jossa tietoa ja kokemuksia vaihtuu samalla kun perehdytään tarkemmin kunkin kunnan erityispiirteisiin. Helsingissä kesällä järjestetty FISU-vuosiseminaari levitti tietoa laajemmin resurssiviisaudesta verkoston ulkopuolelle, osallistujia oli liki 120; mukana oli sekä yrityksiä, kuntia että muita julkisia toimijoita.Painopistealueet 2017

Vuonna 2017 jalkautamme käytäntöön vastuullisia elintarvikehankintakriteereitä ja pyrimme edistämään sitä että julkiset toimijat asettavat elintarvikehankinnoilleen vastuullisuustavoitteita. Neuvonnassa keskitymme erityisesi ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintojen sekä kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin. Tuemme valtionhallinnon päätöksentekoa selvittämällä, miten bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen innovatiivisia hankintoja voidaan vauhdittaa.